O programie

Prezydent Miasta Nowego Sącza opracował nowy program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. 

Program rewitalizacji stanowi inicjowany, uchwalony, jak i opracowany przez samorząd gminy program działań w sferze technicznej, kulturowej, środowiskowej, przestrzennej i społecznej, który zmierza do wyprowadzenia wybranych zakresów problemowych z kryzysu, jak i utworzenia warunków do ich odpowiedniego rozwoju.  Program został opracowany przy wykorzystaniu tak zwanej metody uspołecznionej. Oznacza to, że mieszkańcy Miasta Nowego Sącza będą zaangażowani do pracy nad dokumentem poprzez branie udziału w: zgłaszaniu wniosków projektowych, konsultacjach obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, warsztatach diagnostycznych. 

Rewitalizacja jest procesem, który polega na wyprowadzeniu ze stanu kryzysu obszarów zdegradowanych dzięki działaniom całościowym (powiązane ze sobą przedsięwzięcia, które obejmują kwestie środowiskowe, techniczne, przestrzenno-funkcjonalne, gospodarcze, jak i społeczne) integrującym interwencję na rzecz lokalnej gospodarki, przestrzeni, społeczności lokalnej, skoncentrowanie terytorialne, prowadzonym w zaplanowany i zintegrowany sposób dzięki programom rewitalizacji. 

Obszar zdegradowany 

To obszar, na którym został zidentyfikowany stan kryzysu spowodowany skoncentrowaniem nieodpowiednich zjawisk społecznych, współistniejących z negatywnymi zjawiskami, dotyczącymi bezpośrednio środowiska, czy gospodarki. Zdegradowany obszar może zostać podzielony na podobszary, w tym takie, które nie posiadają ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysu na każdym z wybranych podobszarów. 

Obszar rewitalizacji

Obejmuje swoim zasięgiem część, albo całość obszaru zdegradowanego, który cechuje się odpowiednią koncentracją negatywnych zjawisk, gdzie z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju o charakterze lokalnym, zamierza się przeprowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może zostać podzielony na podobszary, w tym również podobszary, które nie posiadają ze sobą wspólnych granic, niemniej jednak nie może obejmować terenu większego, aniżeli 20 procent powierzchni całej gminy, a także zamieszkałego przez więcej aniżeli 30 procent mieszkańców gminy Nowy Sącz. 

W wyniku przeprowadzenia przetargu ,, Na poczet opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022″ wybrano firmę ResPublic Do.z.o.o., mającą siedzibę na ul. Podmiejskiej 5, 01-498 w Warszawie.