Aktualności - Rewitalizacja - Nowy Sącz

Idź do spisu treści

Menu główne:

dodano:30.12.2016
Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła uchwałą Gminny Program Rewitalizacji

Uchwałą nr XXXIII/343/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016 r. przyjęto Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022.dodano:19.12.2016
Notatka ze szkoleń

W miesiącu grudniu w Ratuszu przeprowadzono dwa dwudniowe szkolenia poświęcone tematyce rewitalizacji, a w szczególności zagadnieniom związanym z poszczególnymi etapami prac nad strategicznym dokumentem, jakim jest Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022.
Pełen tekst notatki w poniższym załączniku PDF.dodano:12.12.2016
Podsumowanie konsultacji społecznych projektu dokumentu

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Programu rewitalizacji, które trwały od 4 listopada do 5 grudnia 2016 r. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz zaangażowanie w przygotowanie dokumentu.dodano:25.11.2016
Sprawozdanie z przeprowadzonej debaty i spotkania konsultacyjnego

Relacja podsumowująca spotkanie konsultacyjne z grupami przedstawicielskimi oraz debatę z mieszkańcami z dn.21.11.2016 r. w ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu Programu rewitalizacji.dodano:18.11.2016
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu

W poniedziałek 21 listopada 2016 r. o godz. 15.00 w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego Ratusza rozpocznie się spotkanie konsultacyjne nt. projektu Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016 -2022.

W tym samym dniu o godz. 17.00 rozpocznie się otwarta debata publiczna połączona z omówieniem projektu w/w dokumentu oraz ujętych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Spotkanie konsultacyjne i debata publiczna odbywają się w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016 -2022.

W konsultacjach można wziąć udział także poprzez zgłoszenie swoich uwag, propozycji i opinii za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag – bezpośrednio na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza lub korespondencyjnie, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: wpr@nowysacz.pl lub wypełnić na stronie internetowej: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne.

Zachęcamy także do zgłaszania uwag ustnych w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, działającym w Centrum Informacji Turystycznej, przy ul. Szwedzkiej 2, w czwartki w godzinach od 13.00 do 17.00 oraz w piątki w godzinach od 9.00 do 13.00

Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu dokumentu można składać w terminie do 5 grudnia 2016 r.

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji jest dostępny na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem internetowym http://www.nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza” podzakładka „Konsultacje społeczne” oraz zakładkę: „Konsultacje społeczne”) oraz na bieżącej stronie internetowej poświeconej procesowi rewitalizacji w mieście Nowy Sącz, jak również w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Narutowicza 6, w godzinach pracy Urzędu.dodano:04.11.2016
Konsultacje projektu Programu rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022

Prezydent Miasta Nowego Sącza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. Dokument opisuje kluczowe przedsięwzięcia zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, obejmującego osiedla: Stare Miasto, Centrum, Kilińskiego, Przydworcowe.


Zachęcamy Państwa do przedstawiania swoich uwag, opinie i propozycji dotyczących projektu Programu Rewitalizacji w terminie od dnia 4 listopada 2016 r. do dnia 5 grudnia 2016 r.


Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:
 1. spotkania konsultacyjnego z grupami przedstawicielskimi
 2. otwartej debaty publicznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji,
 3. zbierania uwag ustnych w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, działającym w Centrum Informacji Turystycznej, przy ul. Szwedzkiej 2, w czwartki w godzinach od 13.00 do 17.00 oraz w piątki w godzinach od 9.00 do 13.00
 4. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag.

Formularz oraz link do formularza internetowego (do wypełnienia on-line) zostanie umieszczony na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem internetowym http://www.nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza”, podzakładka: „Konsultacje społeczne” oraz przez zakładkę: „Konsultacje społeczne”) oraz na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w mieście Nowy Sącz, pod adresem internetowym http://www.rewitalizacja-nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Aktualności”). Formularz zgłaszania uwag będzie można także pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza, w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich, w godzinach pracy Urzędu. Wypełnione formularze można dostarczyć do Urzędu Miasta Nowego Sącza drogą korespondencyjną (Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz) lub złożyć bezpośrednio na dzienniku podawczym (Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pokój nr 9) w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać elektronicznie na adres: wpr@nowysacz.pl, jak również wypełnić drogą internetową (on-line) na platformie do konsultacji społecznych http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne.


Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie jest dostępny na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem internetowym http://www.nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza” podzakładka „Konsultacje społeczne” oraz zakładkę: „Konsultacje społeczne”) oraz na stronie internetowej poświeconej procesowi rewitalizacji w mieście Nowy Sącz, pod adresem internetowym http://www.rewitalizacja-nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Aktualności”), jak również w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Narutowicza 6, w godzinach pracy Urzędu


załaczniki do pobrania (Word + PDF)


dodano:10.08.2016
Zarządzenie Nr 319/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 09.08.2016r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 240/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dania 21.07.2016r. w sprawie określenia Regulaminu naboru kart projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022.
Pełen tekst zarządzenia w poniższym załączniku PDF.dodano:10.08.2016
Podsumowanie warsztatów z przedstawicielami osiedli objętych programem rewitalizacyjnym

W dniu 1 sierpnia w sądeckim Ratuszu odbyło się spotkanie warsztatowe z mieszkańcami osiedli, które mają być objęte działaniami rewitalizacyjnymi, a także innych regionów miasta Nowy Sącz.
Relacja z warsztatów w załączonych dokumentach do pobrania (Word + PDF)


Poniżej relacja fotograficzna z warsztatówFot. UM Nowy Sącz

Fot. UM Nowy Sącz

Fot. UM Nowy Sącz

Fot. UM Nowy Sącz

Fot. UM Nowy Sącz

Fot. UM Nowy Sącz


Fot. UM Nowy Sącz


Fot. UM Nowy Sączdodano:29.07.2016
Zaproszenie na warsztaty

Prezydent Miasta Nowego Sącz serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w kolejnych warsztatach rewitalizacyjnych, które odbędą się w dniu 1 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00 w sali obrad im. S. Małachowskiego w budynku Ratusza.

Celem spotkania jest wypracowanie wizji ożywienia obszaru rewitalizacji, wybór celów oraz dyskusja na temat działań rewitalizacyjnych, tzn. najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów o charakterze społecznym lub społeczno-inwestycyjnym dotyczących obszaru rewitalizacji, które będą realizowane w ramach Programu Rewitalizacji.

dodano:23.07.2016
Warsztaty pogłębiające analizę obszarów rewitalizacji

W dniach 18 i 20 lipca odbyły się cztery warsztaty pogłębiające analizę obszarów rewitalizacji (po jednym w każdym osiedlu). Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie. W załączniku prezentujemy relację ze spotkania.

Relacja z warsztatów w załączonych dokumentach do pobrania (Word + PDF)


dodano:21.07.2016
ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ NA REWITALIZACJĘ NASZEGO MIASTA!!!!

W związku z trwającymi pracami nad Programem Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022, Prezydent Miasta Nowego Sącza zaprasza mieszkańców do zgłaszania pomysłów na działania, które przyczynią się do ograniczenia problemów występujących na obszarze rewitalizacji. Projekty zawarte w Programie będą kluczowymi inwestycjami podejmowanymi w celu polepszenia warunków życia mieszkańców na tym obszarze.

Obszar rewitalizacji został wyznaczony Uchwałą nr XXV/271/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca 2016 r. i obejmuje osiedla: Stare Miasto, Centrum, Kilińskiego, Przydworcowe, a 19 lipca 2016r. Rada Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę nr XXVI/283/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022.

W celu zgłoszenia swojego projektu należy zapoznać się z materiałami informacyjnymi oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy – kartę projektu, które można pobrać na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącza http://www.nowysacz.pl/ (wejście przez zakładkę: „Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza”, podzakładka: „Konsultacje społeczne”) na stronie internetowej poświeconej procesowi rewitalizacji w Nowym Sączu http://rewitalizacja-nowysacz.pl/ (wejście przez zakładkę: „Aktualności”) lub za pomocą elektronicznego formularza pod adresem www.cyfrowademokracja.pl. Formularze będą także dostępne na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 1), w Wydziale Spraw Obywatelskich (ul. Szwedzka 2) oraz w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych (ul. Narutowicza 6).

Projekty można składać:
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
 • bezpośrednio na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 1, pok. nr 9) w godzinach pracy placówki, tj. od 7.30 do 15.30,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy wpr@nowysacz.pl(z dopiskiem „rewitalizacja”),
 • elektronicznie, wypełniając formularz na stronie www.cyfrowademokracja.pl

Pomysły można zgłaszać drogą elektroniczną w terminie od 22 lipca do 14 sierpnia 2016r. oraz drogą korespondencyjną lub na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza w terminie od 22 lipca do 12 sierpnia 2016r. – liczy się data wpływu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do współtworzenia Programu Rewitalizacji oraz zgłaszania swoich potrzeb i oczekiwań dotyczących działań rewitalizacyjnych.

dodano:11.07.2016 11:55
Zaproszenie na warsztaty pogłębiające

Prezydent Miasta Nowego Sącza serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach na temat działań rewitalizacyjnych mających na celu poprawę sytuacji na obszarze rewitalizacji.

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXV/271/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca 2016r. jako obszar rewitalizacji wyznaczono osiedla: Centrum, Kilińskiego, Stare Miasto, Przydworcowe. Obszar ten określono na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji w mieście Dokument Diagnozy dostępny jest na pod linkiem: Diagnoza.pdf.

Celem spotkań jest poznanie Państwa opinii, doświadczeń oraz rekomendacji w zakresie podejmowanych w przyszłości działań rewitalizacyjnych.

Spotkania odbędą się:
 • 18 lipca 2016r. o godz. 16.30 w siedzibie Zarządu Osiedla Centrum, al. Wolności 39A;
 • 18 lipca 2016r. o godz. 19.00 w siedzibie Zarządu Osiedla Przydworcowe, ul. Żółkiewskiego 23;
 • 20 lipca 2016r. o godz. 16.30 w Zespole Szkół Samochodowych, ul. Rejtana 18;
 • 20 lipca 2016r. o godz. 19.00 w Zespole Szkół nr 4, ul. Św. Ducha 6.

Warsztaty odbywają się w ramach opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. Dokument ten będzie podstawą do ubiegania się m.in. o środki finansowe z funduszy zewnętrznych na realizację zadań zapisanych w Programie.

Więcej informacji o przebiegu prac oraz kolejnych spotkaniach znajdą Państwo na stronie internetowej www.rewitalizacja-nowysacz.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do współtworzenia Programu Rewitalizacji oraz dyskusji o potrzebach i oczekiwaniach odnośnie działań rewitalizacyjnych.dodano:08.07.2016 10:25
Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2016 r. Rada Miasta Nowego Sącza podjęła Uchwałę nr XXV/271/2016 w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Nowego Sącza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (do pobrania w poniższym załączniku)
dodano:21.06.2016 14:30
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza wraz z załącznikiem (mapa) oraz diagnoza po konsultacjach społecznych

PROJEKT


Uchwała Nr
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia

w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza

Na podstawie art. 8 i art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustanawia się na rzecz miasta Nowego Sącza prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miasta Nowego Sącza
Bożena Jawor
dodano:21.06.2016 10:40
Informacja podsumowująca badania ankietowe
dodano:21.06.2016 10:25
Informacja podsumowująca zbierania uwag
dodano:25.05.2016 13:17
Informacja podsumowująca spotkanie konsultacyjne
dodano:25.05.2016 12:38
Informacja podsumowująca debatę publiczną
dodano:10.05.2016 08:30
Spotkanie konsultacyjne i otwarta debata ws. Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022

W czwartek 12 maja o godz. 13:30 w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza rozpocznie się spotkanie konsultacyjne projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru problemowego oraz obszaru rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. W tym samym dniu o godz. 16:30 rozpocznie się otwarta debata publiczna połączona z omówieniem projektu powyższej uchwały. Podczas obu spotkań mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje opinie i uwagi. 


Spotkanie konsultacyjne i otwarta debata odbywają się w ramach rozpoczętych konsultacji społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. Można wziąć w nich udział także poprzez badanie ankietowe (formularz w wersji elektronicznej i papierowej) oraz poprzez zgłaszanie swoich uwag i opinii na specjalnym formularzu (w wersji papierowej i elektronicznej). 
 


Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu uchwały można składać w terminie do 1 czerwca 2016 r. 
 

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji jest dostępny na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem internetowym http://www.nowysacz.pl/rewitacja-aktualnosci (wejście przez zakładkę: "Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza” podzakładka "Konsultacje społeczne" oraz zakładkę "Konsultacje społeczne"), jak również w Zespole ds. Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Narutowicza 6, w godzinach pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 


dodano:02.05.2016 12:30
Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza

Znak: WPR.FZ. 041.2.11.2015


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA Z DNIA 2 MAJA 2016 r.


Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)

zawiadamiam o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza.

Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu uchwały można składać w terminie od dnia 2 maja 2016 r. do dnia 1 czerwca 2016 r.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:


 1. spotkania konsultacyjnego z grupami przedstawicielskimi (Radni Rady Miasta Nowego Sącza, Przewodniczący Zarządów Osiedli, Przedstawiciele Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz jednostek organizacyjnych i spółek Miasta Nowego Sącza, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, przedstawiciele Parafii, przedstawiciele zarządców nieruchomości), podczas którego omówiony zostanie projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza oraz będzie możliwość wyrażania uwag, opinii i propozycji oraz składania ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w sali obrad im. Stanisława Małachowskiego w budynku Ratusza, Rynek 1, w dniu 12 maja 2016 r. od godziny 13.30;
 2. otwartej debaty publicznej dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji, podczas której omówiony zostanie projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza oraz będzie możliwość wyrażania uwag, opinii i propozycji oraz składania ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w sali obrad im. Stanisława Małachowskiego w budynku Ratusza, Rynek 1, w dniu 12 maja 2016 r. od godziny 16.30;
 3. badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Kwestionariusz ankiety oraz link do formularza ankiety internetowej (do wypełnienia on-line) zostanie umieszczony na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem internetowym http://www.nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza”, podzakładka: „Konsultacje społeczne” oraz przez zakładkę: „Konsultacje społeczne”) oraz na stronie internetowej poświeconej procesowi rewitalizacji w mieście Nowy Sącz, pod adresem internetowym http://www.rewitalizacja-nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Aktualności”). Kwestionariusz ankiety będzie można także pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza w godzinach pracy Urzędu. Wypełnione ankiety można dostarczyć do Urzędu Miasta Nowego Sącza drogą korespondencyjną (Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz) lub złożyć bezpośrednio na dzienniku podawczym w godzinach pracy urzędu, bądź przesłać elektronicznie na adres: wpr@nowysacz.pl, jak również wypełnić drogą internetową (on-line), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2016r. Kwestionariusze ankiety przesłane drogą korespondencyjną lub złożone na dzienniku podawczym powinny być opatrzone czytelnym podpisem.
 4. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Formularz oraz link do formularza internetowego (do wypełnienia on-line) zostanie umieszczony na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem internetowym http://www.nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza”, podzakładka: „Konsultacje społeczne” oraz przez zakładkę: „Konsultacje społeczne”) oraz na stronie internetowej poświeconej procesowi rewitalizacji w mieście Nowy Sącz, pod adresem internetowym http://www.rewitalizacja-nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Aktualności”). Formularz zgłaszania uwag będzie można także pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza w godzinach pracy Urzędu. Wypełnione formularze można dostarczyć do Urzędu Miasta Nowego Sącza drogą korespondencyjną (Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz) lub złożyć bezpośrednio na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać elektronicznie na adres: wpr@nowysacz.pl, jak również wypełnić drogą internetową (on-line), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2016r. Formularze zgłaszania uwag przesłane drogą korespondencyjną lub złożone na dzienniku podawczym powinny być opatrzone czytelnym podpisem.


Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji jest dostępny na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem internetowym http://www.nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza” podzakładka „Konsultacje społeczne” oraz zakładkę: „Konsultacje społeczne”) oraz na stronie internetowej poświeconej procesowi rewitalizacji w mieście Nowy Sącz, pod adresem internetowym http://www.rewitalizacja-nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Aktualności”), jak również w Zespole ds. Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Narutowicza 6, w godzinach pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza.


formularz zgłaszania uwag on-line


kwestionariusz ankiety on-line


Załączniki:

 1. Mapa.pdf (size:50MB)

 2. Zarządzenie.pdf

 3. Projekt uchwały.pdf

 4. Diagnoza.pdf

 5. Wyniki ankiety internetowej.pdf

 6. Obwieszczenie o konsultacjach.doc

 7. Ankieta konsultacyjna.docx

 8. Formularz zgłaszania uwag.docx


dodano:08.04.2016 08:00
Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022
Za nami pierwsze spotkanie diagnostyczne z mieszkańcami Nowego Sącza. Warsztaty odbyły się w środę 6 kwietnia godz. 16:00-19.00 w Ratuszu Miejskim (w sali reprezentacyjnej) w Nowym Sączu. Uczestników przywitał wiceprezydent Nowego Sącza, Wojciech Piech. W spotkaniu udział wzięło 58 osób.
Konsultanci firmy ResPublic, którzy są wykonawcami zamówienia, na wstępie przedstawili najważniejsze zagadnienia na podstawie sporządzonej diagnozy sytuacji w mieście. Następnie zostały zaprezentowane wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowadzone z mieszkańcami Nowego Sącza w dniach od 21 marca do 4 kwietnia 2016 r. W badaniu prowadzonym na ulicach miasta przez ankieterów udział wzięło 383 osoby. Ponadto ankieta internetowa wciąż dostępna jest na Platformie do konsultacji społecznych CyfrowaDemokracja.pl ankieta dla mieszkańców. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostały wskazane cztery osiedla, które zostały uznane za obszary zdegradowane, wymagające interwencji ze strony władz miasta, tj. Osiedle Centrum, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Barskie i Osiedle Gołąbkowice. Kulminacyjnym punktem była praca warsztatowa, podczas której uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy (do każdego osiedla). Każda grupa miała za zadanie odpowiedzieć na następujące pytania:
 • jakie funkcje dominują obecnie na wskazanych osiedlach,
 • jak oceniany jest stan infrastruktury technicznej i społecznej,
 • jakie są największe atuty i słabości tych obszarów.
 

Fot. UM Nowy Sącz

Fot. ResPublic

Fot. ResPublic

Fot. ResPublic

Fot. ResPublic

Fot. ResPublic

dodano:18.03.2016 14:15
Ankieta
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w badaniu opinii na temat Nowego Sącza. Już teraz na wszystkich osiedlach miasta ankieterzy prowadzą badania ankietowe. Zachęcamy Państwa do udzielania odpowiedzi na pytania o najistotniejsze problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne oraz miejsca ich szczególnego natężenia. Kwestionariusz ankiety można także wypełnić drogą internetową pod adresem:
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-dla-mieszkancow-nowego-sacza-dotyczaca-rewitalizacji


dodano:18.03.2016 12:30
Warsztat diagnostyczny
Już 6 kwietnia godz. 16.00, w Ratuszu Miejskim, odbędzie się pierwsze spotkanie z mieszkańcami Nowego Sącza. Serdecznie zapraszamy do udziału po wcześniejszej rejestracji poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: konsultacje@respublic.pl (konieczna rejestracja ze względu na ograniczoną liczbę miejsc).
Będziemy starali się znaleźć odpowiedź, w których miejscach miasta skupia się najwięcej problemów. Tym samym postaramy się wspólnie wyznaczyć obszary zdegradowane, które po weryfikacji – diagnozie miasta na podstawie danych statystycznych i badania ankietowego, zostaną określone jako obszar rewitalizacji.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego