Rewitalizacja - Nowy Sącz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022 to dokument, który zakłada wieloletnie działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej zmierzające do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Program jest opracowywany z wykorzystaniem metody uspołecznionej, co oznacza, że mieszkańcy miasta będą angażowani do prac nad dokumentem poprzez udział w: warsztatach diagnostycznych, konsultacjach obszarów do rewitalizacji, czy zgłaszanie wniosków projektowych.

Obecnie trwają prace nad diagnozą – opisem sytuacji w mieście pod względem zdiagnozowania problemów społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych.

Wykonawcą zadania jest firma ResPublic Sp. z o.o., wyłoniona w przetargu przeprowadzonym przez Urząd Miasta Nowego Sącza.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, czym jest rewitalizacja, zapoznaj się z poniższymi definicjami:

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Obszar zdegradowany
Jest to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

Obszar rewitalizacji
Obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Dokumenty regulujące projekty rewitalizacyjne to:
  1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. Poz. 1777)
  2. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Warszawa, 3 lipca 2015 r.
  3. Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego