Miasto Nowy Sącz podjęło się zrealizowania projektu „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”, który został przygotowany w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a dokładniej następujące osie: Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, współfinansowanego ze środków EFRR oraz Budżetu Państwa.

Park Strzelecki w Nowym Sączu
Park Strzelecki w Nowym Sączu

Projekt dotyczył przebudowy i zagospodarowania terenów, oraz odrestaurowaniu obiektów, które poprzez swój stan wykluczone były z użytku publicznego. Celem działań było zaadaptowanie do użytku rekreacyjnego oraz społecznego przestrzeni i obiektów, które utraciły swoje walory poprzez upływ czasu. Inwestycja obejmuje nie tylko obszar parku, ale również tereny sąsiadujące, przez co łączny teren inwestycji wynosi 9,7 ha. W efekcie podjętych działań park Strzelecki i tereny sąsiednie mają wzbogacać miasto i zapewnić funkcję kulturalne, społeczne i rekreacyjne oraz nabrać wartości turystycznej. Modernizacja pozwoli na stworzenie obiektów takich jak: place zabaw dla dzieci, pętla gimnastyczna, plac wodny, plac manewrowy. Prowadzone prace pozwolą na stworzenie alejek z dodatkowym oświetleniem. Prowadzone prace mają polepszyć również infrastrukturę transportową- powstaną nowe drogi dojazdowe, parkingi oraz przystanki komunikacji miejskiej. Obszar prac objąć ma również unowocześnienie i odbudowę amfiteatru. W efekcie ukształtowana zostanie nowa formacja ziemno-żelbetowa, która wyodrębni widownię, terenowe schody widokowe i scenę z zapleczem. Konstrukcja zostanie wzbogacona o całościowe zadaszenie, a całość skomponuje się z terenami zielonymi parku. Do użytku odwiedzających obiekt zostaną oddane nowe toalety.

Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych lepszej jakości. 

Całkowitą wartość projektu określono na kwotę 53 092 480,95

Środki uzyskane z dofinansowania UE oraz BP wynoszą 29 901 527,30 zł Zakończenie wszelkich prac, zarówno fizycznych jak i finansowych zaplanowano na luty 2021r.